دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر امیررضا احتشام

2- دکتر سورنا ذاکر

3- دکتر امیر رضوی

4- دکتر عباس کامرانی

5- دکتر حسین رحمانی

6- دکتر مهناز تاجیک

7- دکتر معصومه کاشفی